Ponuda Call Centar Outsourcing usluga

Outsourcing model
Outsourcing je model kojim naši korisnici i poslovni partneri dobijaju mogućnost odabira različitih usluga koje može pružiti savremeni kontakt centar, u opsegu i vremenu koji im najbolje odgovaraju. To je moderan način, sve češći u današnjem poslovanju, kojim korisnici Outsourcing usluga postižu uštede u materijalnim, ljudskim i tehničkim resursima.

Outsourcing je, za korisnike naših usluga, otvaranje prostora za usredsredjenje na njihovu osnovnu delatnost (Core Business), za razvoj i rast zadovoljstva njihovih kupaca.


Zašto Outsuorcing  
   
Investicija u Call/Contact centar je velik korak za bilo koje preduzeće. Uz mnoštvo problema, potrebna su značajna finansijska sredstva, znanja iz različitih disciplina i puno vremena koje se mora utrošiti, ako se želi uvesti Call/Contact centar u poslovanje. Greške mogu biti skupe, ne samo u investiciji i vremenu, nego i u zadovoljstvu korisnika.

Call/Contact centar traži kompleksnu tehnološku integraciju:
- informacijskih tehnologija;
- telekomunikacija;
- ljudskih potencijala;
- baza podataka;
- zahtevnu organizaciju ljudskih i tehnoloških resursa;
- velika inicijalna ulaganja;
- zahtevan vremenski proces;
- potrebno permanentno ulaganje u nove tehnologije i obuku agenata;

Outsourcing pruža:
- gotovo nikakva ulaganja;
- trenutno stavljanje usluge u funkciju (u odnosu na otvaranje vlastitog kontakt centra);
- vremensku fleksibilnost uporabe različitih usluga;
- uštedu u operativnim troškovima rada do 30%;
- mogućnost unajmljivanja određene usluge u određenom opsegu (npr. u zavisnosti o marketinškim akcijama, itd.);
- korišćenje najnovijih tehnologija;
- jednostavno planiranje i korišćenje vlastitih i Outsourcing resursa;
- korisnikovu usmerenost na osnovnu delatnost (Core Business), a time i bolji rezultati u tržišnoj utakmici;

Odabirom nas za Outsourcing usluge Call/Contact centra, vaše preduzeće dobija partnera koji će ispuniti očekivanja vaših korisnika, ostavljajući vam prostora za daljni razvoj i primenu vaših informativnih, marketinških ili prodajnih strategija.


Mi možemo i nas mogu kontaktirati stotine potencijalnih korisnika nedeljno. Mi sprovodimo akcije, upravljamo procesima, motivišemo učesnike. Vi dobijate rezultate.


Customer Care usluge  
U okruženju gde mnogi proizvodi i usluge postaju potrošna roba i sve su sličniji jedan drugome, a profitne su stope pod stalnim pritiskom, vernost kupaca/korisnika dobija sve više na značaju. Osnovno pravilo je: lakše kupca zadržati nego osvojiti, stoga ga treba učiniti zadovoljnim.

U oštroj tržišnoj utakmici potreba za kvalitetnim metodama prodaje i kontakt s korisnicima stalno raste, a usluga i odnos prema njima (Customer Care) postaje ključni čimbenik uspeha.

Realizirajući potrebu korisnika naših usluga, naših poslovnih partnera, za kvalitetnim metodama osvajanja novih i zadržavanja postojećih kupaca i korisnika usluga i odnosa s njima.

Connect Contact Center za njih organizuje i obavlja usluge:
- Dolaznih (Inbound) kontakata;
- Odlaznih (Outbound) kontakata i telemarketinga;
- Back Office kontakata;
- Upravljanja bazama podataka.

Naši operateri mogu vam dati rezultat koji trebate!

Potpuno smo svesni važnosti kvalitete usluge kad predstavljamo vašu organizaciju vašim korisnicima i partnerima. Vaši korisnici moći će dobiti efikasnu uslugu kroz kanal koji sami odaberu i u vremenu kada požele. Kao rezultat, vaša kompanija bit će korisnički orijentisana, bez opterećivanja vlastitih resursa, što vam omogućuje preko potreban fokus na osnovnu delatnost vaše organizacije.


Dolazni (Inbound) kontakti  
Mi u vaše ime dajemo informacije o proizvodima i uslugama koje već nudite ili želite ponuditi kao na primer:
- Korisnički servis daje informacije i pomoć korisnicima proizvoda ili usluga;
- Informacije o proizvodu ili usluzi na tržištu (Info Line, Hot Line);
- Objašnjenja/reklamacije izdatih računa, novih tarifnih sastava, cenama itd;
- Informacije o raspoloživosti kapaciteta;
- Pruža stalne "help desk" usluge kupcima/korisnicima;
- Prima sugestije ili pritužbe kupaca u cilju poboljšanja vaših proizvoda ili usluga;
- Prima narudžbe za slanje agenata/montera/servisera na teren;
- Daje podršku marketinškim kampanjama;


Preuzima opšte ili selektivne pozive vašeg preduzeća, odgovara i eventualno ih preusmerava:
- 24 časa 7 dana u nedelji, za vreme ili u vreme koje vi želite;
- Prima vaše fax i e-mail poruke, odgovara na njih, ili vam ih selektirane prosleđuje;

Učinite vaše preduzeće ili instituciju dostupnim vašim postojećim i potencijalnim korisnicima u vremenu kada to njima odgovara i na način kakav oni žele.

Bez obzira je li to telefonski poziv, fax, e-mail ili SMS poruka, naši operateri su spremni odgovoriti i ispuniti sve dogovorene akcije, koje su eventualno proizašle iz kontakta. Dugogodišnji smo partner nekoliko kompanija koje se bave SMS push/pull marketingom.

U proteklih 8 godina radili smo za preko 10 agencija iz Nemačke SMS Chat, koristeći pritom različite software. U tabeli možete videti printscreen statistike, nekoliko različitih softwera, naloge, ugovor, kao i način na koji su agenti u Call Centru komunicirali sa kontrolorom preko yahoo messanger-a.


Možemo vam ponuditi razne telefonske brojeve od besplatnih do onih sa dodanom vrijednosti (0800, 060, 062, 069), kao i "obične" brojeve, "okruglih" lako pamtljive, za korišćenje u raznim oglašivačkim medijima. Usko ćemo saradivati s vama, sagledati vaše potrebe i pomoći vam u planiranju odgovarajućeg marketinškog programa.
Odlazni (Outbound) kontakti i telemarketing  
Mi možemo omogućiti širok spektar Outbound usluga i korisničkih aplikacija. Naši operateri prolaze složenu obuku koja uključuje i poznavanje proizvoda ili usluge koju nude ili o kojoj daju informacije. Sve to stvara visoko motiviranu i efikasnu prodajnu cjelinu. 
Kroz različite kanale komuniciranja nudimo korisnicima usluga i poslovnim partnerima:
- telemarketing, nazivanje kupaca, korisnika i nuđenja proizvoda i usluga;
- nadopunjavanje i ažuriranje postojećih ili stvaranje novih baza podataka;
- istraživanje tržišta anketiranjem odabranog uzorka kupaca/korisnika u vrlo kratkom roku;
- ispitivanje zadovoljstva korisnika;
- kvalifikaciju potencijalnih poslovnih partnera;
- otvaranje prodajnih kanala/kontakata (Sales Lead Generation);
- podršku Direct Mailing kampanjama u cilju povećavanja odaziva (Follow-up);
- dogovaranje i verifikaciju sastanaka, seminara, prezentacija, skupova itd;
- potporu aktivnostima prodajnih službi pozivanjem mogućih kupaca i ugovaranjem posjeta prodajnih zastupnika (Pushing Calls);
- nazivanje prethodno pozvanih sudionika vaših skupova i priredbi, te provjeravanje hoće li im prisustvovati;
- nazivanje dužnika i podsjećanje na rokove plaćanja (Debt Collection);

U današnjem tržišno orijentisanom okruženju, gde sve više preduzeća nastoji osvojiti svoj deo kolača, od presudne je važnosti posedovati veštine za privlačenje i zadržavanje korisnika.


Mi imamo znanje potpomognuto najnovijom tehnologijom koje će vam pomoći postići zadane ciljeve na tržištu. Postoji mnoštvo različitih načina kojima telefonsko pozivanje i ostali kanali komuniciranja (fax, email, SMS) kreiraju kod korisnika pozitivne impresije o vašoj kompaniji, nezinim proizvodima i uslugama. 


Back Office kontakti  
Tokom rada verojatno će se javiti potreba za dodatnim zadacima proizašlih iz kontakata s korisnicima koje može preuzeti naš Back Office.

Tipični poslovi našeg Back Office-a su:
- slanje informacija i prezentacijskog materijala o postojećim i novim proizvodima i uslugama;
- slanje personaliziranih pisanih, fax, e-mail i SMS poruka postojećim ili novim korisnicima;
- komunikacija i koordinacija sa naručiocima usluge u cilju koordiniranja aktivnosti (prosljeđivanje poruka, zahteva itd.).
- vodjenje Adwords Google menadžment kampanje. 

Svesni smo važnosti tačne i vremenski dobro određene informacije.

Vašem ćemo kupcu/korisniku poslati sve potrebne informacije o proizvodu ili uslugama koju želi konzumirati i to će biti jedan od ključnih tačaka vaše npr. prodajne ili marketinške kampanje. Time se nadopunjuju naše usluge i postaju jedna celina koja omogućuje delotvorniju, bržu, bolju i integrisaniju uslugu, na zadovoljstvo vas, naših korisnika i poslovnih partnera, odnosno vaših kupaca/korisnika.


Upravljanje bazama podataka  
Za korisnike usluga i poslovne partnere nudimo unos podataka sakupljenih tokom kontakata kroz različite medije (telefon, fax, e-mail, SMS), te sa različitih formulara, sajamskih letaka, pristupnica, upitnika i ostalih marketinških akcija u funkcionalnu bazu podataka za:
- stvaranje i održavanje baza podataka vezano za proizvode i usluge;
- stvaranje i održavanje baze podataka o korisnicima usluga/kupcima u cilju prepoznavanja njihovih navika i mogućnosti;
- mogućnosti prilagođavanja baza podataka tačno određenom korisničkom profilu.

U tabeli prikazana je lista korisnika koju smo kupili od specijalizovane agencije u Nemačkoj radi pozivanja određenih klijenata. Zamislite da umesto pasivnog oglašavanja, vaš biznis organizujete tako da naši agenti pozivaju odrešene klijente i nude im usluge servisa, održavanja specijalnih brava, ključeva, održavanja.Za vas možemo stvoriti bazu tačnih podataka od koje ćete imati znatne koristi. Upravljanje bazama podataka omogućuje vam da upoznate i pratite potrebe vaših korisnika i uspostavite dugoročni profitabilni odnos sa njima. Možemo odrediti ko su vaši kupci/korisnici, saznati njihove potrošačke navike i vremenom razviti uzajamno koristan odnos.


Tehnički potencijali  
Najmodernija telekomunikacijsko-informatička infrastruktura Kontakt centra kao Screen Based Telephony, Auto Attendant, Interactive Voice Response, Skill Based Routing, Customer Based Routing, Predictive Dialing, Unified Messaging, CRM, CATI Editor, Workflow Editor, SMS, Fax, E-mail i Workflow Server itd., podržana ISDN PRA linkovima i brzim serverima, omogućuje veliku fleksibilnost u pružanju raznolikih usluga u komunikaciji s korisnicima, koristeći za svaki pojedinačni zadatak individualno prilagođene CRM aplikacije.

Time se postiže vrhunska usluga maksimalno prilagođena zahtevima naših korisnika i/ili partnera. Moguća je prilagoditi već postojećim korisničkim aplikacijama, tako da se dobija jedinstvena infrastruktura sposobna odgovoriti i najsloženijim zahtevima.

Sa CTI mogućnostima naše opreme razvijamo korisnička rešenja koja kreiraju efikasnu okolinu, bez uporabe papira, na kojoj naši operateri rade. Naš sastav je modularno nadogradiv tako da dozvoljava brze promene i povećanje kapaciteta, prema zahtevu naših korisnika. 


Ljudski potencijali
Osoblje Kontakt centra čini tim stručnjaka s iskustvom u području uspostavljanja i održavanja komunikacijskih sastava, te grupa osposobljenih i iskusnih ljudi pripremljenih za dinamičnu i zahtevnu komunikaciju s kupcima i korisnicima usluga svojih klijenata i poslovnih partnera.

Njihov osnovni zadatak je da svoje znanje, energiju, ideje i optimizam usmere na adekvatno i učinkovito realiziranje zahteva klijenata i orijentisanost na postizanje zadovoljstva kupaca proizvoda i korisnika njihovih usluga.


O FIRMI INFO TELENET GROUP

Info TeleNet Group je firma za obradu podataka i pružanje komunikacijskih servisa uopšte. Pomnim istraživanjem srpskog ali i međunarodnog tržišta kroz inovativne marketinške metode kreiramo profile potencijalnih interesnih grupa za naše klijente što rezultira ažurnim informacijama o pravnim, fizičkim i lokacijskim subjektima.

- U Srbiji smo, uz povezanost sa relevantnim partnerima, jedinstveni zbog širokog poslovnog iskustva na projektima visoke informacijske tehnologije te preciznosti kojom našim klijentima ispostavljamo profile potencijalno zanimljivih tržišnih subjekata.   
 - Rezultat su poslovne ažurne informacije o pravnim, fizičkim i lokacijskim subjektima. Važan nam je odnos sa svakim klijentom, bez obzira na količinu usluga koju za njega planiramo tj. izvršavamo. Upoznavanjem klijenta, klijentovih partnera i kupaca, cilj nam je izgraditi međusobno poverenje i dugoročan poslovni odnos u kojem će nam se klijent obratiti kao iskusnom i stručnom partneru na području informacijske tehnologije.
 - Po završetku projekta, zajedno sa klijentom evaluiramo sve faze projekta i rezultate.  Takvom analizom nastojimo pronaći delove poslovnog procesa koje usavršavamo, odnosno za koje našeg klijenta savetujemo da u svojem poslovanju unapredi. Zbog kompleksnosti projekata koje planiramo i izvršavamo, naši klijenti nam svakodnevno poveravaju obradu podataka iz domena poslovnih tajni. Protokol o zaštiti podataka i profesionalna etika Info TeleNet Group kao preduzeće čine nas sigurnim i poverljivim partnerom. 

IT iskustvo. U Info TeleNet Group posedujemo široko iskustvo vezano za Business Inteligence i informacijsku tehnologiju, te uvodimo nove standarde u primenu kompleksnih poslovnih procesa.
Kombinirane baze podataka. Info TeleNet Group poseduje bazu podataka kombiniranu iz interne baze podataka Info TeleNet Group i najveće baze ažurnih pravnih i lokacijskih subjekata u Srbiji i u Nemačkoj. Stručnjaci Info TeleNet Group obučeni su za istraživanje i prikupljanje tržišnih informacija a otkupom velikih količina javnih podataka, svakodnevno nadograđujemo bazu podataka koja nam pruža realnu tržišnu prednost.
Partnerstvo sa poslovnim svetom. U današnjem okruženju u kojem je posedovanje određene informacije često ključna tržišna prednost, ostvarili smo partnerstvo sa strateškim tržišnim subjektima kako bismo uvek bili u toku sa najnovijim informacijskim trendovima.
Savetovanje. Sposobni smo Vas savetovati u procesu Business Inteligence-a i šire od same obrade podataka, na primer u strukturiranju ulazno izlaznih podatka, načinima obrade i zaštiti podataka.
Povoljna struktura cene. Shvatajući svaki naš projekat kao ulaganje u dugoročnu saradnju koji se ne odrađuje službeničkim pristupom, za proverene klijente spremni smo veliki deo naše zarade primiti na kraju meseca ili tek po uspešno završenom projektu.
Savetovanje. Sposobni smo Vas savetovati u procesu Business Inteligenca i šire od same obrade podataka, na primer u strukturiranju ulazno izlaznih podatka, načinima obrade, zaštiti podataka.

Naši dosadašnji klijenti:
- Financijske institucije i osiguravajuća društva;
- Velika, srednja i mala preduzeća marketinškim strategijama;
- Marketinški i prodajni eksperti;
- CRM eksperti;
- BI eksperti;
- Integratori i konsultantske kuće;
- Planeri strateškog razvoja usluga i prodaje;
- Odeljenja za ljudske resurse;
- Ugostiteljski objekti i turističke agencije;

Нема коментара:

Постави коментар

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


Call Centar

Promotivna akcija kako dobiti besplatni website turistickog objekta traje do kraja 2011. god i ukljucuje oglasavanje u dva CRS-a (www.booking-hotels.biz i www.telenetholidays.com), sa besplatnim koriscenjem usluga oglasavanja max 1 vesti mesecno u trajanju od 7 dana ... saznaj vise
 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.6154768; || marketing@booking-hotels.biz